TÍTOL SEGON

Dels  drets i obligacions dels ciutadans i l’estat

 

CAPÍTOL 1

dels drets i obligacions

Article 8

 1. Drets i obligacions lligats a la dignitat i condició humana.
  1. La vida humana és inviolable. La pena de mort és contrària a la vida i no es pot aplicar a cap circumstància.
  2. Tothom té dret a la seva integritat física i de pensament. Ningú no pot ser sotmès a tortures, vexacions ni tractes vexatoris que menystinguin la seva dignitat com persona per part de qualsevol organització i persona.
  3. Els menors d’edat, i en especial, els infants, gaudiran d’una protecció especial.
  4. L’Estat és el garant del acompliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre les dones i homes en l’accés a l’ocupació, a la formació, a les mateixes condicions laborals i en qualsevol altra situació que suposi una discriminació.
  5. L’Estat és el garant del normal creixement i desenvolupament personal dels menors d’edat, especialment dels seus drets d’expressió, d’educació i formació humana i de pensament lliure, i d’impedir que pateixin sentiments de por i desvaliment.
  6. L’Estat serà el garant de que les dones puguin gaudir d’un embaràs, part i exercici de una maternitat raonable i ajustada a les necessitats del nadó.
  7. Tothom té dret a un educació i formació a llarg de la vida adequada a la seva condició personal i professional.
  8. Els ciutadans de Catalunya són iguals davant de la Llei. Ningú no pot ésser discriminat per raó de sexe, raça, origen, llengua, creences, opinions o qualsevol altra circumstància personal o social.
  9. Es garanteix la llibertat religiosa, de pensament i de culte, de qualsevol creença sempre que els seus ritus o pràctiques no siguin contraris al que es disposi en la present Constitució i el seu desenvolupament legislatiu.
  10. L’Estat és declara aconfessional, cap religió tindrà la consideració d’ oficial i ni cap finançament Públic.
  11. Tota personadret a que es respecti la seva vida personal i familiar, sense cap ingerència pública ni privada, cosa que inclou la inviolabilitat del seu domicili, de la correspondència postal, telemàtica i electrònica,o qualsevol altre mitjà que la tecnologia permeti.
  12. No es podrà dur a terme cap entrada o escorcoll en el domicili sense consentiment explícit o autorització judicial motivada, llevat de situacions d’urgència per delicte flagrant.
  13. La família serà objecte d’especial protecció que es regularà per la Llei de la família.
  14. L’exercici d’aquests drets suposen el deure de vetllar per la Ciutadania i per l’Estat en tot moment pel seu manteniment.
  15. L’exercici d’aquests drets no pot ser restringit per cap tipus de censura prèvia.
 2. Drets i obligacions que és deriven de la relació política de la vida dels ciutadans
  1. El dret d’associació i d’organització dels ciutadans és lliure i no pot ser limitat ni impedit, la Llei d’associacions i participació en els afers públics, regularà la seva constitució i els seus estatus que han de recollir fins democràtics i legítims.
  2. Tothom pot reunir-se pacíficament per a fins que no siguin contraris al que disposa la present constitució.
  3. Els treballadors i les empreses tenen el dret de crear associacions per a la defensa dels seus interessos. La Llei d’associacions i participació en els afers públics regularà l’exercici del dret de vaga, sense cap altra limitació que el seu exercici de forma pacífica.
  4. Tothom té dret a expressar i propagar amb plena llibertat les seves opinions mitjançant la paraula, escrita o parlada, o qualsevol altre mitjà.
  5. Es garanteix la llibertat de premsa
  6. Tothom té dret a la informació lliure i veraç.
  7. Tots els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics mitjançant el seu vot en les convocatòries de les eleccions.
  8. Tots els ciutadans tenen el dret d’esser informats de manera transparent i veraç sobre els afers de l’Estat. Aquest dret només es veu limitat quan es tracti d’informació de la que la seva difusió comprometi objectivament la seguretat de l’Estat.
  9. Tots els ciutadans tenen el dret de presentar-se com a candidats en les eleccions i d’accedir a funcions i càrrecs públics en condicions d’igualtat.
  10. L’Estat està obligat a posar els mitjans raonables d’acord amb la tecnologia disponible per garantir la participació ciutadana en els afers públics, amb especial atenció a com és gestiona la recaptació dels impostos i la seva aplicació.
  11. El Govern informarà al parlament de les modificacions pressupostàries en les partides d’ingressos i despeses generades per tal de que la liquidació final del exercici no generi cap mena de dèficit pressupostari, d’acord amb la Llei que reguladora l’Hisenda Pública Catalana.
  12. Qualsevol persona resident a Catalunya té el dret d’iniciar procediments administratius o judicials envers l’Administració Pública quan cregui ser objecte d’injustícia o vegi lesionats els seus drets.
  13. Si així ho determina la Llei els ciutadans tindran l’obligació de participar en processos judicials i contribuir a l’administració de justícia.
  14. Totes les persones físiques i jurídiques estan obligades a captenir l’exercici de la seves vides o de la seva activitat fundacional dins del respecte d’aquesta Constitució, de les lleis que se’n derivin.
  15. Totes les persones físiques i jurídiques estan obligades a preservar el medi ambient, a no malbaratar els recursos naturals i a col·laborar en la conservació del patrimoni natural i en les actuacions que tendeixin a eliminar les diferents formes de contaminació, amb l’objectiu de mantenir-lo i conservar-lo per a les generacions futures.
  16. Totes les persones físiques i jurídiques, d’acord amb la Llei reguladora de l’Hisenda Pública Catalana, tenen l’obligació de contribuir al sosteniment de la despesa pública dins d’un marc d’un sistema tributari just i proporcional al desenvolupament de la seva activitat vital o fundacional que es desenvolupi en l’àmbit territorial de l’Estat Català.
  17. L’exercici d’aquests drets suposa el deure de vetllar per part de la Ciutadania i per part de l’Estat en tot moment per a la seva sostenibilitat.
 3. Drets i obligacions que és deriven de les cartes de serveis presentades pel Govern i que anualment es validen amb l’aprovació dels pressupostos per part del Parlament de Catalunya.
  1. Les Conselleries de la Generalitat de Catalunya elaboraran anualment les Cartes de Serveis d’acord amb l’estat de la natura social i econòmica prevista per a l’exercici pressupostari següent, i formaran part de la Constitució al llarg de l’exercici corresponent.
  2. El pressuposts de gestió dels exercicis corrents que presenti el Govern per a la seva aprovació al Parlament de Catalunya no podran incloure una previsió de emissió de deute públic, d’acord amb la Llei reguladora de l’Hisenda Pública Catalana.
  3. El Govern podrà presentar per a la seva aprovació al Parlament pressuposts extraordinaris generats per situacions extraordinàries. Aquets pressupostos podran incloure partides de despeses o inversions que es podran preveure cobrir amb caràcter extraordinari amb partides finançades mitjançant l’emissió de deute públic. Aquestes ampliacions pressupostàries limitaran en la quantia de la seva aplicació o amortització els exercicis següents que es vegin afectats.
  4. Tots els ciutadans tenen el dret a dirigir peticions i plantejar queixes davant del Síndic de Greuges.
  5. És obligació fonamental de totes les Institucions de Catalunya proporcionar als ciutadans de Catalunya de tota la protecció que sigui legalment i raonablement possible per a l’exercici dels seus drets i complient de les seves obligacions.

   CAPÍTOL 2

   de la seva defensa

Article 9

 1. L’ordenament jurídic que emmarca aquest text s’interpretarà sempre en funció de la Declaració Universal de Drets Humans aprovada per les Nacions Unides i altes declaracions a les que Catalunya s’adhereixi en el futur.
 2. El Parlament de Catalunya a proposta del Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’aprovar tots els convenis internacionals i les declaracions de qualsevol tipus que consideri adients per a la bona governança de Catalunya.
 3. L’Estat català en cap cas es generaran títols i prebendes a persones físiques o altres tipus d’organitzacions que puguin suposar la més mínima majoració en l’exercici dels drets i de minoració en el compliment de les obligacions.
 4. Aquests drets només es poden veure limitats per la protecció dels menors, del drets a l’honor i la intimitat de les persones, així com el dret a la propietat intel·lectual.
 5. Les llibertats, els drets i les obligacions reconegudes en aquesta Constitució vinculen a tots els poders públics per bé que la Llei pugui regular-ne l’exercici, i a tots els ciutadans i persones residents el l’àmbit territorial de l’Estat Català.

Article 10

 1. Catalunya ha de disposar d’unes forces armades adequades al que l’obliguen els tractats internacionals i proporcionades amb la situació geopolítica que l’envolta per a la defensa del territori. En tot cas la despesa ordinària en matèria de defensa no pot superar cap exercici pressupostari el X% del mateix.
  1. La funció essencial i única de les forces armades es defensar als ciutadans de Catalunya de qualsevol risc o atac extern.
  2. La participació de les forces armades limitarà la seva actuació fora de Catalunya en missions humanitàries concretes o bé sota el comandament de l’ONU quan així s’escaigui.
  3. Qualsevol altra proposta despesa en matèria defensa ha de ser aprovada pel Parlament, així com el seu finançament.
  4. Qualsevol despesa en armament no convencional està prohibida. Catalunya rebutja rotundament l’ús d’armes nuclears, biològiques i químiques, així com les armes destinades a matar indiscriminadament i totes les prohibides pels tractats internacionals.