títol quart, de l’exercici de la sobirania, representació parlamentària, procés electoral i de l’organització de l’administració pública

TÍTOL QUART De l’exercici de la sobirania, representació parlamentària, procés electoral i de l’organització de l’administració pública  CAPITOL 1 Del exercici de la sobirania  Article 12 El parlament és la màxima representació del poble de Catalunya, i és inviolable, consta

títol tercer, del servei públic, l’organització territorial, i l’organització de l’administració pública

TÍTOL TERCER Del servei públic, l’organització territorial, i l’organització de l’administració pública  CAPÍTOL 1 del servei públic Article 5 S’entén per servei públic el conjunt d’actuacions de tota mena que la Generalitat de Catalunya i els Governs Locals promouen, desenvolupen