f. [LC] [HIH] Acció de colonitzar.

colonitzar

v. tr. [LC] [HIH] Fer que esdevingui colònia d’un país (un territori exterior a ell).
tr. [LC] [HIH] Poblar (un territori) de colons.

colònia
f. [LC] Establiment fundat per un cert nombre de ciutadans d’una nació que van a poblar una terra allunyada de llur pàtria i continuen pertanyent a aquesta.
f. [LC] [HIH] Territori sotmès al domini polític, militar i econòmic d’una potència forana, regit generalment per una legislació especial.

colonització

f. [LC] [HIH] Acció de colonitzar.