f. [LC] Manera, ritme, amb què es desenvolupa una activitat d’acord amb els factors que la determinen.