[LC] Pertanyent a la natura essencial, a la constitució íntima d’una cosa, no merament aparent