f. [LC] Fet d’ésser real.
[LC] en realitat loc. adv. De fet, sense el més petit dubte.
f. [LC] Allò que és real.