f. [LC] [PO] Forma de govern en què el cap d’estat té caràcter electiu i no hereditari.
f. [PO] Estat que té la república com a forma de govern