m. [LC] Sentiment de consideració, d’estima, envers algú per raó dels seus mèrits, de l’edat, del rang, etc. El respecte envers els pares, els vells, els mestres, els superiors. Tenir un gran respecte als seus pares, als seus mestres.