L’estat de la natura plantejat és una vida mitja de 100 anys distribuïts en 18 anys de formació obligatòria bàsica i professional amb una incorporació a l’activitat laboral o rebre una formació superior de 4 anys i posterior incorporació a la activitat laboral. El que suposa un 25% de període mig formatiu, un 50% mig d’activitat laboral, que fa un total del 75% de vida productiva, i un 25% de lliure disposició.

La renda del treball, en endavant RT, per compte aliè estarà composta pel salari i per l’aportació al pla de pensions a càrrec dels agents contractants que ha de formar part del Fons Estatal de Pensions. La renda del treball dels treballadors per compte pròpia és regirà pels mateixos principis que els establerts en el cas anterior, en el que fa referència a renda, a salari mínim i aportació al fons estatal de pensions. Es podrà percebre el capital acumulat a partit de l’edat de 65 anys amb una capitalització prèvia mínima de 33 anys. L’activitat laboral és podrà allargar a criteri del treballador però l’aportació al pla de pensions a càrrec dels agents contractants o per compte propi superats els 65 anys quedarà integrat en el fons estatal solidari.

Aquesta aportació pertany en la seva totalitat al treballador i n’estarà garantida la seva percepció per part de la Generalitat. L’aportació de la Generalitat al fons estatal de pensions, via impostos, serà la corresponent al manteniment del valor del capital acumulat d’acord amb el coeficient mig prorratejat del cost del deute contret per la Generalitat subscrit en la anualitat anterior, com a contraprestació econòmica pel dret que té a utilitzar aquest fons per a la bona gestió de la mateixa. En cap cas aquesta actualització pot suposar una minoració del capital acumulat.

El càlcul del import de la percepció es fixarà preferentment d’acord amb l’horitzó temporal de la vida mitja més cinc anys en el moment de la primera percepció mensual. En el cas que la data del traspàs del contribuent superi aquest horitzó, continuarà percebent l’import de la pensió fins al moment del traspàs. Aquesta percepció és finançarà amb el fons estatal solidari. La percepció no es veurà afectada per qualsevol altra renda que percebi el pensionista.

En el cas del traspàs del perceptor es podrà rescatar pels seus hereus d’acord amb el que disposin les seves darreres voluntats. Si el treballador per raons de una incapacitat total, aquesta no li permetés desenvolupar cap tasca laboral, la Generalitat li permetria rescatar la seva pensió.

El salari mínim o en endavant renda del treball mínima RTM,  s’ajustarà al 100 % de la RPD (renda personal digna)  en un termini màxim de 4 exercicis pressupostaris següents a la proclamació de l’Estat Català Independent.