És cert que una verbalització pública de quina seria la seva política en clau catalana és força agosarada i més tenint en compte la resposta d’Espanya a qualsevol suggeriment i/o demanda de Catalunya especialment en el que fa referència al procés per la seva independència i a la seva negociació prèvia. Del tema que estic tractant tan sols sento que si Catalunya no forma part d’Espanya els jubilats que hi resideixen no cobraran les pensions, i per arrodonir-lo s’afegeix que la guardiola en el 2017 s’esgotarà, i que s’ha de fer un nou pacte de Toledo per fixar un altre cop quines han de ser,  com es generarà el dreta a percebre-les i el més important com es finançaran. L’objectiu es clar que els residents actuals a Catalunya vegin en perill la percepció actual de les seves pensions i que els jubilats votin que Catalunya segueixi formant part d’Espanya. Aquest és un tema molt sensible i molt utilitzat per la seva part que visualitza un altre cop quin és el seu tarannà moral, ja que la suposo coneixedora del dret internacional que regula la percepció de les pensions i que obliga a qualsevol estat a abonar les pensions a les persones que hi han cotitzat sigui quina sigui la seva nacionalitat.

En l’anterior entrada on tracto aquest tema plantejo un únic objectiu, que tots els catalans del nou estat disposin indistintament de la seva situació personal una Renda Personal Digna (RPD), de tal manera que la seva percepció ha de ser responsabilitat de: l’Estat Català com organització política i els propis ciutadans.  Els ciutadans són responsables de que un cop hagin rebut una formació professionalitzant puguin desenvolupar una activitat professional o econòmica que garanteixi la percepció d’una renda i ser capaços de gestionar-la amb l’objectiu que aquesta gestió garanteixi poder cobrir les seves necessitats  vitals fins al moment del seu traspàs. Estic parlant de la totalitat de les rendes percebudes per qualsevol concepte, d’aquestes una part de les que tinguin com origen un treball depenent o per compte propi l’Estat és el responsable de la seva tutela, així doncs la part del salari que no es percep ja que té la condició d’aportació no voluntària que té per objectiu a la data dels 65 anys tothom disposi del seu fons personal per a la percepció futura de la pensió d’acord al que he proposat en l’entrada específica.

Així doncs els catalans que actualment perceben una pensió no hi han de tenir cap preocupació ja que és Espanya o el país on han treballat és el responsable del seu pagament,  i en cap cas ha de fer se’n càrrec Catalunya. Però no tots els catalans es troben en aquesta situació, per tant intentaré fer propostes adaptades a cada una de les distintes situacions, però que estrictament no tracto solament de les pensions, i si parlo del total de les seves rendes d’acord amb el que determina la Llei de la Hisenda Catalana:

  • Persones que no tenen dret a percebre cap tipus de pensió per no haver cotitzat mai i/o que no puguin desenvolupar cap mena d’activitat professional o econòmica i que les rendes que rebin per altres conceptes sigui nuls: en aquest cas tindran dret a percebre l’esmentada RPD
  • Persones que no tenen dret a percebre cap tipus de pensió per no haver cotitzat mai i/o que no puguin desenvolupar cap mena d’activitat professional o econòmica i que les rendes que rebin per altres conceptes sigui inferiors a la renda vital mínima: en aquest cas rebran un complement fins a la percepció de l’esmentada RPD.
  • Persones que no tenen dret a percebre cap tipus de pensió per no haver cotitzat mai i/o que no puguin desenvolupar cap mena d’activitat professional o econòmica i que les rendes que rebin per altres conceptes sigui superiors a la renda mínima vital: en aquest cas no percebran cap complement en la seva renda.
  • Persones que no tenen dret a percebre cap tipus de pensió per no haver cotitzat mai i que no puguin desenvolupar cap mena d’activitat professional o econòmica i que la renda que reben per altres conceptes no superi a la RPD: en aquest cas percebran un complement fins a la RPD
  • Persones que no tenen dret a percebre cap tipus de pensió per no haver cotitzat mai i que no puguin desenvolupar cap mena d’activitat professional o econòmica i que la renda que reben per altres conceptes sigui superior a la RPD: en aquest cas no percebran cap complement en la seva renda.
  • Persones que estan cotitzant actualment a Espanya i que en el moment de la independència no tenen cap dret acumulat d’acord amb la normativa actualment vigent: automàticament passaran a constituir el seu fons personal per a la percepció de les pensions.
  • Persones que estan cotitzant actualment a Espanya i que en el moment de la independència tenen drets acumulats d’acord amb la normativa actualment vigent: automàticament passaran a constituir el seu fons personal per a la percepció de les pensions. L’Estat català negociarà amb Espanya la consolidació d’aquest drets i actuarà en conseqüència per garantir-los  d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries.

Per finalitzar dos temes, primer el que entenc per Renda Personal Digna (RPD ho comunicaré en una entrada específica, el segon tema és força lamentable que un estat que no és capaç de garantir avui per avui la percepció de les pensions intenti amb fal·làcies generar por en un dels grups de ciutadans més sensibles amb l’objectiu clar de que amb l’aportació per part el dèficit pressupostari català es financi la seva fallida econòmica,