PROPOSTA DESCRIPTIVA DELS RECORREGUTS A PEU PER CAMINS

• Aquest document sorgeix de la necessitat d’estructurar una resposta a la qüestió que sovint em plantegen i em plantejo, Com és aquest camí que em proposo fer?
• Com partidari de seguir camins ja fresats sovint els combino per poder gaudir de noves experiències sense obrir-ne de nous per dues raons, per respecte a les futures generacions i no malmetre més la natura..
• No soc el primer ni el últim en buscar una solució al tema que he plantejat, com ha succeït en altres activitats com l’escalada, el skimo, l’alpinisme, etc.
• He fet una cerca exhaustiva en sistemes aplicats a diverses activitats esportives amb noves perspectives que tot estar implícites ja en els clàssics, he considerat imprescindible la seva incorporació a la meva proposta.
• He procurat que la resposta sigui entenedora destacant les variables més rellevants en el recorregut descrit, tot i ser nombroses les variables esmentades.
• He fet una síntesi de tot el que he aprés d’altres que m’han ajudat i ajuden i de la meva pròpia experiència..
• Vull destacar que en aquest document no afecta al que es defineix com a senderisme i que tan sols intento orientar en el caminar pels recorreguts que proposaré a tots els que tinguin algun interès en disfrutar-los.

Dificultat Tècnica

• Aquesta variable al meu parer ha de ser la primera a tenir en compte.
• La seva valoració esta adaptada a taula clàssica de dificultat en l’escalada de 1927.
• No he anar més enllà del Grau III, Bastant Difícil, ja que aquesta marca el límit dels escaladors i alpinistes especialitzats.
• L’Expertesa és una variable especialment rellevant i estretament relacionada amb la Dificultat Tècnica.

Fàcil Grau I, el recorregut es pot afrontar caminant, sense ser necessari l’ús de les mans per mantenir l’equilibri ni per progressar en les pujades ni en les baixades, no sol haver-hi cap pas aeri ni cap pendent que no permeti un pas segur, cap perill de caiguda de pedres ni corrent d’aigua que impedeixi el pas.
Poc Difícil Grau II, el recorregut es pot afrontar pràcticament caminant, tot i que ocasionalment les mans poden ser necessàries com ajuda per progressar en l’ascens o en el descens, o per mantenir l’equilibri en passatges exposats. Hi podem trobar tram aeris que poden fer necessari l’ús de la corda com element de seguretat psicològica, també ens poden trobar pendents herboses o molt compactades, i equipaments que faciliten la superació de alguna dificultat tècnica.
Bastant Difícil Grau III, en el recorregut es pot trobar alguns trams rocallosos que fan necessari l’ús de les mans en les grimpades o desgrimpades i sol ser obligatori aplicar la regla dels tres punts de suport per a la progressió. En trams molt verticals pot ser imprescindible l’ús de la corda, fins i tot rapelar en el cas que no hi hagi cap equipament instal·lat bàsic. Ens podem trobar trams molt pendents, herbosos i/o inestables.

Equipament
• Ens podem trobar equipament per facilitar el superar-lo el recorregut.
• Al meu parer cal indicar la seva qualitat i si és possible la instal·lació per part nostra
• Les possibles alternatives son

Equipament Inexistent
Equipament Precari
Equipament Bàsic

Exposició

• Tots com a persones estem exposats en qualsevol circumstància a patir un accident per causes pròpies o alienes.
• Estem doncs exposats a rebre impactes no desitjats i patir les seves conseqüències en nosaltres mateixos o en les persones que ens acompanyen.
• Per aquest motiu, i no tractar-se d’una activitat perillosa per sé, he incorporat aquesta variable a considerar a l’hora de definir l’excursió.
• No he retallat cap nivell d’exposició entre les valoracions consultades ja que al llarg de la meva experiència he trobat trams força exposats, fins i tot a nivells superiors a d’altres activitats com l’escalada.
• Cal fer esment el nombre i la localització dels trams en que l’exposició és elevada, adjuntant informació addicional si fos possible.
• L’exposició és una variable íntimament relacionada amb la dificultat tècnica en trams concrets.

Poc Greu, en cas de produir-se un accident o una caiguda el dany o la lesió que pot limitar la mobilitat de l’accidentat..
Bastant Greu, en cas de produir-se un accident o una caiguda el dany o la lesió que es pugui produir fa necessària l’evacuació de la persona afectada. En la línia de caiguda pot haver-hi una barrera rocallosa o obstacles importants que dificultin l’aturada
Greu, En cas de produir-se un accident o una caiguda el dany o la lesió pot posar en perill la vida de la persona i fa necessària l’evacuació de l’afectat. En la línia de caiguda hi ha obstacles o precipicis que poden ser causa de cops importants.
Molt Greu, en cas de produir-se un accident o una caiguda el dany o la lesió fan que la supervivència de la persona afectada està molt compromesa. En la línia de caiguda hi ha grans obstacles o precipicis que poden ser causa de cops importants. El recat de l’afectat pot estar molt compromès.
Mortal, en cas de d’accident o caiguda el dany o la lesió sol ser mortal en un 100% dels casos. El recat de l’afectat és molt compromès i fins i tot inviable.

Dificultat física

• És una variable que inclou tres dades objectivables: Recorregut/dia, Desnivell Acumulat/dia i Condició Física
• Es necessari que disposem de tres dades bàsiques: velocitat mitjana, desnivell mig, per hora i hores en les que podem mantenir una activitat física continuada d’acord amb les dades.
• Valora l’exigència del recorregut tenint en compte les dades abans esmentades amb les altres variables del recorregut.
• No he inclòs el valor Extremadament Exigent, ja que els recorreguts proposats no ho seran.
• Qualsevol recorregut requereix un cert nivell d’exigència física.
• Sempre utilitzaré el valor d’acord amb la dada el més alt de la taula. Si son presents dos o més valors pròxims als màxims, el valoració final pujarà un o dos nivells d’exigència.

Poc Exigent                         0-12 km/dia             0-500 m/dia

Bastant Exigent                12-24 km/dia        500-1000 m/dia

Exigent                               24-36 km/dia     1000-1500 m/dia

Molt Exigent                     + 36   km/dia        + de 1500 m/dia

Expertesa

• Descriu la capacitat tècnica, física i l’experiència necessària per practicar els recorreguts que us proposo amb seguretat.
• Per disposar d’un nivell d’expertesa ajustat a un recorregut que tingui una valoració màxima de les variables és requereix haver caminat moltes hores, el que ens aporta cada una d’elles oportunitat de conèixer millor la nostra capacitat per afrontar qualsevol situació no prevista, i com no pot ser de cap altra manera recordar les experiències viscudes i les orientacions rebudes de persones de la nostra confiança per la seva expertesa.

Baixa, es requereix disposar d’una experiència i autonomia suficient per garantir la pròpia seguretat davant de dificultats de grau I, i una condició física que permeti moure’s a una velocitat mitja de 3 km/hora en períodes de 4 hores i superar 300 m de desnivell en una hora.
Mitja, es requereix disposar d’una experiència i autonomia suficient per garantir la pròpia seguretat davant de dificultats de grau II. i una condició física que permeti moure’s a una velocitat mitja de 4 km/hora en períodes de 6 hores i superar 400 m de desnivell en una hora. Saber interpretar un mapa i si fos el cas un aparell GPS.
Alta, es requereix disposar d’una experiència i autonomia suficient per garantir la pròpia seguretat davant de dificultats de grau III si fos el cas. i una condició física que permeti moure’s a una velocitat mitja de 5 km/hora en períodes de 6/8 hores i superar 500 m de desnivell en una hora. Saber interpretar un mapa i si fos el cas un aparell GPS. Disposar de l’habilitat d’orientar-se per fer l’elecció del camí correcte i identificar els trets geogràfics rellevants de l’entorn.
Molt Alta, es requereix disposar d’una experiència i autonomia suficient per garantir la pròpia seguretat i la dels que ens acompanyin davant de dificultats de grau III i una condició física que permeti moure’s a una velocitat mitja de 4-5 km/hora en període de més de 8 hores i superar 500 m de desnivell en una hora. Saber interpretar un mapa i si fos el cas un aparell GPS. Disposar de l’habilitat d’orientar-se per fer l’elecció del camí correcte i identificar els trets geogràfics rellevants de l’entorn, ser capaç de prendre decisions encertades amb rapidesa en situacions desfavorables.

Interès

• Variable molt subjectiva però que us poc ser molt útil a l’hora de fer la tria dels recorreguts.

Poc Interès
Bastant Interès
Interessant
Molt Interessant
Referència Zona

Observacions

• L’altitud pot ser una dada rellevant a aportar per dues raons: possibilitat de que en alguns mesos la neu i sigui pressent i per la seva influència en el rendiment persona, especialment en els recorreguts que transcorren per sobre dels 2500 metres.
• Tots els senders han estat valorats en condicions favorables
• El concepte de disposar “d’una experiència i autonomia suficient per garantir la pròpia seguretat davant de dificultats de grau “X”, l’hem d’entendre en el sentit més ampli: des de la planificació personal de l’activitat, i la garantia raonable de ser capaç de donar suport als altres participants i disposar dels coneixements de tècniques d’assegurament.
• En la valoració de l’excursió s’han d’utilitzar les variables més rellevants tot i que és pugui limitar la informació,. ja que considero que algunes quedaran definides per valors numèrics mesurats, o que no aporten cap valor a la mateixa.
• Vull destacar cinc valors que al meu parer han d’estar implícits en el desenvolupament de qualsevol activitat humana, i molt especialment en el tema que ens ocupa com son: la confiança, el compromís, la lleialtat, l’esperit de servici i la saviesa.
• El compromís és un valor que tot i que, som lliures de fer l’activitat com considerem adient, si que considero que hem de respectar el com ho fan fer les persones que van obrir els recorreguts, principalment els de grau II i III, i indicar en el cas de fer esment a com hem superat els trams amb major dificultat tècnica o amb una major exposició. El compromís també mesura la responsabilitat que adoptem en el recorregut.
• De tots el documents consultats en el cas de que aquest document os sigui feixuc, us recomano que consulteu les indicacions de la “Guia per a informadors turístics i tècnics de senderisme” editada per IDAPA-Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu.

Desprès de valorar l’impacte que el trànsit de persones i màquines han generat en el medi, he considerat adient incloure en la seva descripció del seu estat, d’acord amb els següents conceptes:

No retorn, molt fràgil, fràgil

Exemples

Fàcil/10,5 km/387 m/Poc Exigent/Interessant
Fàcil/10,5 km/387 m/Poc Greu/Poc Exigent
Fàcil/10,5 km/387 m/Bastant Greu/Expertesa Alta/Poc Exigent
Fàcil/10,5 km/387 m/Greu/Poc Exigent/Molt Alta/Expertesa Alta

Poc Difícil/12,8 km/857 m/Bastant Exigent/Expertesa Alta/Referència Zona
Bastant Difícil/12,8 km/1.324 m/Molt Exigent/Molt Greu/Expertesa Molt Alta/Interessant

Webs consultades

https://es.wikipedia.org/wiki/Graduaci%C3%B3n_de_dificultad
https://www.montipedia.com/diccionario/grado-de-dificultad/
https://www.feec.cat/informacio-de-muntanya/senders/que-son-els-senders/

Mètode SENDIF


https://www.sompirineu.cat/recursos/MetodeSENDIF_Guia_versioWEB.pd
www.ibpindex.com
www.randonner.ch/fr/chemins-de-randonnee-/objectifs-de-qualite.
www.irishtrails.ie/National_Trails_Office/Publications/Trail_Development.
www.ffrandonnee.fr/_241/cotation-de-randonnees-pedestres.aspx

Herramientas para MIDE


https://www.mendiak.net/viewtopic.php?t=16340
https://es.wikineos.com/wiki/Dificultad_de_escalada
https://www.gmcsic.csic.es/esquimon.html
https://recmountain.com/escalas-de-dificultad-en-esqui-de-montana/
http://recmountain.com/escalas-de-dificultad-en-esqui-de-montana/
https://verticalemotions.com/nivell-de-dificultat

5 valores para crear riqueza