TÍTOL CINQUÈ

De la participació ciutadana en el control de la Generalitat de Catalunya i dels Governs Locals

CAPITOL 1

De la participació ciutadana

Article 21

 1. El referèndum és el sistema participatiu per excel·lència on tots el ciutadans decideixen conjuntament sobre els afers del seu interès en qualsevol nivell de decisió i àmbit territorial.
  1. Tots els referèndums són vinculants i el seu resultat obliga a totes les Institucions present en l’àmbit territorial on s’ha convocat.
  2. Per la consulta en temes relacionats amb el contingut parcial o total de la Constitució, o que afectin a tota la comunitat, s’utilitzarà una pregunta simple que no admeti cap mena d’interpretació més enllà del seu contingut i amb una proposta de resposta del tipus si o no on el els ciutadans manifestaran la seva conformitat o disconformitat.
  3. Per consultes múltiples és poden convocar referèndums, però per a cada pregunta tractada individualment és seguirà les mateixes indicacions que en el punt anterior.
  4. Si del escrutini en resultés que la majoria de resposta fos en blanc, el referèndum serà invalidat com a tal i no produirà cap efecte.
  5. El President de la Generalitat és l’únic competent per convocar un referèndum en tot l’àmbit territorial de Catalunya, d’acord i en la forma que s’estableix en aquesta Constitució.
  6. En el cas dels Ajuntaments , serà l’Alcalde l’únic competent per convocar un referèndum en tot l’àmbit territorial del seu municipi, d’acord i en la forma que s’estableix en aquesta Constitució.
  7. En qualsevol altre nivell d’agregació territorial no es pot convocar cap referèndum.

Article 22

 1. Els ciutadans poden demanar per iniciativa popular la convocatòria d’un referèndum si superen el 50 % del cens de l’àmbit territorial afectat.
 2. Aquest referèndum haurà d’ajustar-se en tot el que disposa l’article 21 d’aquesta Constitució.