TÍTOL SISÉ

De la reforma constitucional i disposicions addicionals

 CAPITOL 1

de la reforma constitucional

 Article 21

 1. Els ciutadans de Catalunya són conscients que la Constitució ha d’adaptar-se a la realitat social i econòmica del país, i no a l’inrevés. Per aquesta raó, s’estableixen els mecanismes necessaris per a reformar-ne el text no així la seva funció.
 2. Qualsevol projecte de reforma constitucional a de ser aprovat per la majoria dels diputats del Parlament en primera instància i seguint en segona instància el que tot seguit es disposa:
  1. Si el projecte afecta a les declaracions del Títol Primer o a qualsevol dret fonamental contemplat al Títol Segon d’aquesta Constitució, ha de ser sotmès obligatòriament a referèndum de tots els ciutadans en un termini no superior als quinze dies des de la seva aprovació en el Parlament.
  2. En tot cas si ho demana una majoria de diputats del Parlament el projecte de Reforma Constitucional haurà de ser validat en un referèndum.
 3. Els Ciutadans de Catalunya han de validar la Constitució per referèndum com a mínim un cop cada 25 anys, a comptar des de el darrer referèndum.

CAPITOL 2

Disposicions addicionals

 Mesura Transitòria Primera

 1. La Presidenta o President de la Generalitat en el moment de la Independència actuarà en funcions fins que prengui possessió del càrrec la nova Presidenta o el nou President d’acord amb el que s’indica en aquesta Constitució.
 2. Les seves tasques com a President o Presidenta en funcions seran:
  1. Presidir l’Assemblea Constituent que presenti aquesta Constitució.
  2. Convocar el referèndum popular per a l’aprovació d’aquesta Constitució
  3. Assegurar el reconeixement internacional del país.
  4. Representar el país davant la comunitat internacional i organismes multinacionals.
  5. Tramitar les iniciatives legislatives corresponents a les lleis extraordinàries que permetin la convocatòria d’eleccions i l’entrada en vigor del nou marc constitucional.
  6. Convocat eleccions legislatives i presidencials segons s’estableix en aquesta Constitució.
  7. Totes les altres responsabilitats pròpies del càrrec
  8. En cap cas la duració d’aquesta situació transitòria es podrà allargar més de sis mesos.

Mesura Transitòria Segona

 1. El Parlament constituït en el moment de la proclamació de l’independència actuarà coma Parlament en funcions fins a la presa de possessió dels diputats escollits en les eleccions legislatives constituents.
 2. Les seves tasques seran:
  1. Tramitació i aprovació de les lleis que permetin al President en funcions convocar eleccions legislatives i presidencials segons estableix la Constitució.
  2. Tramitació i aprovació de les lleis imprescindible per permetre l’inici de l’activitat de la Generalitat segons el que estableix la Constitució. Aixó no inclou en cap cas les lleis estructurals del nou estat.
  3. Totes les altres responsabilitats pròpies del Parlament.
 3. En cap cas la duració d’aquesta situació transitòria es podrà allargar més d’un any.

Mesura Transitòria Tercera

 1. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal com estigui format en el moment de la independència, assumirà de manera interina les funcions previstes en aquesta Constitució per al Tribunal Suprem.
 2. Quan la Llei ho permeti, es crearà el Tribunal Suprem, i, en el mateix moment, s’extingirà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 3. En cap cas la duració d’aquesta situació transitòria es podrà allargar més d’un any.

Mesura Transitòria Quarta

 1. El Síndic de Greuges en el moment de la Independència seguirà en el càrrec en funcions fins que es pugui nomenar un nou Síndic de Greuges i aquest prengui possessió del seu càrrec d’acord amb la Constitució i la Llei.

Mesura Transitòria Cinquena

 1. Totes les altres institucions i poders públics de la Generalitat col·laboraran i contribuiran a posar en marxa la nova Administració de l’Estat en el àmbits que els correspongui.

Mesura Transitòria Sisena

 1. Atesa la composició demogràfica i social actual de Catalunya, i amb l’explicita voluntat de vetllar per la millor convivència entre tots els ciutadans de Catalunya, es podrà emprar l’idioma castellà per tots els ciutadans que ho desitgen en la seva relació amb la Generalitat.
 2. La Generalitat establirà i vetllarà perquè les normes que han de permetre aquesta mesura siguin de fàcil compliment.
 3. En cap cas la duració d’aquesta situació transitòria es podrà allargar més de 12 anys.

Mesura Transitòria Setena

Inicialment com a ciutadans de la Nació Catalana és consideraran totes les persones inscrites en el Registre Civil com a Ciutadans d’Espanya residents a Catalunya, però que en un termini màxim de 1 any hauran de manifestar la seva voluntat de ser-ho, en cas contrari perdran aquesta condició de membre i per tant no podran ser ciutadans i tenir la Nacionalitat Catalana

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Constitució entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat, un cop hagi estat aprovada en referèndum per la majoria dels Ciutadans de la Nació Catalana.