TÍTOL TERCER

Del servei públic, l’organització territorial, i l’organització de l’administració pública

 CAPÍTOL 1

del servei públic

Article 5

 1. S’entén per servei públic el conjunt d’actuacions de tota mena que la Generalitat de Catalunya i els Governs Locals promouen, desenvolupen i gestionen amb l’objectiu de fer efectiu el que es disposa en el Títol Segon d’aquest Constitució.
 2. El Servei Públic es desenvoluparà d’acord amb l’estructura socioeconòmica dels municipis i sota el principi de subsidiarietat, reforçant els nivells d’organització administrativa que s’estableixen en el present Títol.

 CAPÍTOL 2

de l’organització territorial i del governs locals

Article 6

 1. La divisió territorial elemental en el seu primer nivell de Catalunya és el municipi.
 2. Els municipis es podran agregar en distints nivells d’organització territorial amb altres municipis d’acord amb els seus interessos, tradició, medi natural, o qualsevol altre criteri però amb una durada mínima de dotze anys. Aquest segon nivell haurà de ser validat pel Parlament de Catalunya per majoria simple. Aquest acord es pot prorrogar, modificar o eliminar, però aquest canvis necessiten de l’aprovació del Parlament de Catalunya per majoria simple. Els municipis poden utilitzar com a denominació dels distints nivells d’agregació els històrics de Comarca i Vegueria.
 1. Els municipis tenen les competències sobre les matèries que els hi són pròpies i les que li atorga la Llei per la Governança de les Entitats Locals.. La Generalitat pot delegar en qualsevol dels nivell de divisió territorial funcions que li són pròpies, d’acord amb una carta de serveis pactada i finançada per  la Generalitat de Catalunya.
 2. La distribució de les responsabilitats administratives en la prestació del Servei Públic entre la Generalitat i els Governs Locals ha de tenir en compte llur capacitat de gestió i es regirà per les lleis aprovades pel Parlament, pel principi de subsidiarietat, pel principi de diferenciació, i pel principi de suficiència financera.
 3. La Llei reguladora de l’Hisenda Pública Catalana fixarà els mecanismes pel finançament, tant propis com derivats de l’Administració de l’Estat.
 4. Els Governs Locals de qualsevol nivell de divisió territorial per l’aprovació dels pressuposts hauran de seguir els mateixos criteris que la Generalitat especialment en lo referent al tema del dèficit.
 5. La divisió territorial administrativa bàsica acordada per llei del Parlament, i serà definida en funció de criteris d’eficiència en la gestió dels serveis públics a proposta del Govern per majoria simple
 6. Apart de les divisions territorials descrites en aquest article , no hi ha cap altra agrupació o divisió territorial que tingui efectes legals ni administratius.
 7. Les convocatòries per a la constitució de les institucions dels govern locals seguirà les mateixes pautes que les que s’estableix en aquesta Constitució per a la Generalitat de Catalunya.
 8. El president d’un Govern Local serà l’Alcalde i es sotmetrà als quatre anys a un referèndum en el que el ciutadans validaran la seva actuació política responen a una pregunta que tan sols presentarà l’opció del sí o del no a la seva continuïtat.
 9. En cas afirmatiu podrà exhaurir el període de sis anys, en cas negatiu , en termini de tres mesos haurà d’estar constituït un nou govern amb l’elecció d’un nou Alcalde i s’iniciarà un nou període legislatiu de sis anys.
 10. Tots els Governs Locals tenen autonomia per a la seva gestió i gaudeixen de plena capacitat jurídica sotmesa al que disposi la Llei per la Governança de les Entitats Locals.

CAPÍTOL 3

De l’organització de l’administració pública i del Estat

 Article 7

 1. L’Administració de l’Estat és l’organització que exerceix les funcions executives atribuïdes per aquesta Constitució al Govern de la Generalitat.
 2. L’Administració de l’Estat serveix amb objectivitat els interessos generals del país i actua amb submissió plena a les lleis i al dret.
 3. L’Administració de l’Estat, d’acord amb el principi de la transparència, ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans en puguin avaluar la gestió. A més, segons el dret atorgat als ciutadans per aquesta Constitució, L’administració de l’Estat ha de tendir, de manera progressiva i raonable, a involucrar els ciutadans en la presa de decisions, utilitzant per a aquest fi la tecnologia disponible.
 4. L’Administració de l’Estat exerceix les seves funcions al territori d’acord amb els principis de desconcentració i de descentralització.
 5. Les lleis han de regular l’organització de l’Administració de la Generalitat i han de determinar en tot cas:
  1. Les modalitats de descentralització funcional i les diverses formes de personificació pública i privada que pot adoptar l L’Administració de la Generalitat.
  2. Les formes de gestió i d’organització dels serveis públics.
  3. L’actuació de L’Administració de la Generalitat en règim en règim de dret privat, i també la participació del sector privat en l’execució de les polítiques públiques i la prestació dels serveis públics.
 6. L’Administració de l’Estat s’ha de regular per l’Estatut del personal al servei de L’Administració de l’Estat, incloent-hi, en tot cas, sistemes d’accés basat en el capacitat del ciutadà, el règim d’incompatibilitats, i la garantia de formació i actualització dels coneixements i la praxi necessària per a complir les funcions públiques.

 CAPÍTOL 6

De les relacions del Govern i el Parlament

 

Article 8

 1. El President de la Generalitat i els seus Consellers responen políticament davant del Parlament de forma solidària, sense perjudici de la responsabilitat directa de cadascuna d’ells. La delegació de funcions de la presidència no l’eximeix de la seva responsabilitat política davant del Parlament.
 2. Els membre de Govern tenen el dret d’assistir al Ple del Parlament i a les sessions extraordinàries que es convoquin i a prendre-hi la paraula.
 3. El Parlament pot requerir al Govern i als seus membres la informació que consideri necessària per a l’exercici de les seves funcions. També en pot requerir la seva presència al Ple en els termes que estableix el Reglament del Parlament.

 

CAPÍTOL 7

De les altres institucions de la Generalitat

 

De l’Estatut i l’elecció del Síndic de Greuges

Article 10

 

De la Sindicatura de Comptes

Article 11